โรงเรียนบ้านปลายคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

ข้อมูลบุคคลากร

นางสาวกชธร เหมทานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางสาวกนกวรรณ เทพดนตรีครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางมนณฐวรรณ มหาฉัตรปานิวงศ์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด