โรงเรียนบ้านปลายคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

309128696_397044829282862_1960216848010518514_n (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

1085460067-20130930-215223

นางสาวกชธร เหมทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตั้งอยู่ในท้องที่ เลขที่ 45 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 43 ไร่ 21 ตารางวา โดยที่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ จด สวนยาง นายวาสน์ วรสิงห์ทิศใต้ จด ถนนสาธารณะ (ทางหลวงชนบท) ทิศตะวันออก จด สวนยาง ชุมชน หมู่ที่ 1 ทิศตะวันตก จด สวนยาง นายพจนา ล่อโฮ่ มีประวัติความเป็นมา โดยย่อ ดังนี้ โรงเรียนบ้านปลายคลองเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำจืดใหญ่ 4 ได้ปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2482 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เปิดทำการสอนอยู่ 4 ปี โรงเรียนชำรุดหักพัง ประกอบกับครูลาออกสาเหตุมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนเลิกร้างไป

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านปลายคลอง จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน